SENATI AKADEMIK

           PËRBËRJA

(-) SENATI AKADEMIK

 • përbëhet nga 9 (nëntë) anëtarë
 • kryesohet nga rektori
 • mblidhet në seanca të zakonshme, si rregull, një herë në tre muaj
 • mblidhet në seanca jo të radhës me thirrjen e rektorit, sa herë paraqitet e nevojshme
 • zhvillon mbledhje me prezencën e 2/3 të anëtarëve
 • merr vendime me votim, me shumicë të thjeshtë
 • miraton ndryshime në statutin e institucionit me 2/3 e votave të anëtarëve

 

(-) ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK

 • mbajnë titullin “Profesor”, “Doktor,” ose “PhD”
 • zgjidhen drejtpërdrejtë nga Asambletë e Personelit Akademik me kohë të plotë të njësive kryesore
 • zgjidhen sipas procedurave të përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve të KUQ
 • kanë mandati katër vjeçar, me të drejtë rizgjedhje.
 • një anëtar përfaqëson studentët e KUQ

 

(-) SEKRETARI I SENATIT AKADEMIK

 • nuk është anëtar i senatit
 • përzgjidhet nga rektori prej stafit të punësuar me kohë të plotë

 

(-) PËRBËRJA:

2018-2017

POZICIONI EMRI MBIEMRI TITULLI AKADEMIK DETYRA NË KUQ
Kryetar Agim Binaj Profesor Rektor i KUQ
Antar Gjokë Uldedaj Profesor i Asociuar Dekan, Fakulteti Ekonomik
Antar Bajram Yzeiraj Profesor i Asociuar Dekan, Fakulteti Drejtësisë
Antar Durim Kraja Dr. Përgjegjës, FE, Departamenti i Kërkimit Shkencor
Antar Neritan Alibali Dr. Përgjegjës, FD, Departamenti i së Drejtës Publike
Antar Majlinda Maqellari Dr. Përgjegjës, FE, Departamenti i Financës
Antar Palok Kolnikaj Dr. Përfaqësues i jashtëm nga bota akademike
Antar Alketa Stafuka Studente Bachelor Program Studimi në Fakultetin Ekonomik
Sekretare Albana Brahelika Sekretare

 

2017-2016

POZICIONI EMRI MBIEMRI TITULLI AKADEMIK DETYRA NË KUQ
Kryetar Kristaq Pata Profesor Rektor i KUQ
Antar Gjokë Uldedaj Profesor i Asociuar Dekan, Fakulteti Ekonomik
Antar Eugenia Gjuraj PhD Dekan, Fakulteti Drejtësisë
Antar Zef Preçi Dr. Përgjegjës, FE, Departamenti i Biznesit
Antar Agim Binaj Profesor Pedagog, FE, Departamenti i Financës
Antar Jonida Gjika Dr. Pedagog, FD, Departamenti i Drejtës Publike
Antar Palok Kolnikaj Profesor i Asociuar Përfaqësues i jashtëm nga bota akademike
Antar Shkëlzen Marku Dr. Përgjegjës, FE, Departamenti i Financës
Antar Alketa Stafuka Studente Bachelor Program Studimi në Fakultetin Ekonomik
Sekretare Bardha Shpati Sekretare