Zyra e Burimeve Njerzore rekruton dhe punëson stafin akademik, ndihmës akademik dhe administrativ. Detyrat e zyrës së BNJ janë këto:

  1. Evidentojë nevojat e stafit
  2. Punëson staf të brendshëm dhe të jashtëm
  3. Mbikqyr punën e stafit.
  4. Menaxhon marrdheniet e punonjesve si dhe të eproreve me punonjesit.
  5. Siguron mundësi të barabarta për të gjithë punonjësit.
  6. Siguron performance të lartë.
  7. Merret me çështjet e mosdiskriminimit.
  8. Siguron që stafi të zbatojë etiken dhe rregulloren e Universitetit.