Programi i Studimit Master Shkencor në “Administrim Biznesi”

Programi i Studimit Master shkencor në “Administrim Biznesi” ofronë nivelin profesional “VII” të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve dhe është orientuar kryesisht, nga aftësitë, njohuritë dhe kompetencat që kërkon jo vetëm tregu i brendshëm, por edhe ai rajonal dhe europian i punës për këtë profesion.
Për realizimin e këtij programi studimi ne ofrojmë një staf akademik cilësor, infrastrukturë bashkëohore, bazë didaktike dhe marrëveshje bashkëpunimi me institucione të tjera vendase dhe të huaja, shoqëruar këto edhe me mbështetjen financiare të nevojshme, si garancia më e mirë që pas diplomimit studentët që ndjekin këtë program studimi të kenë një punësim të shpejtë, të sigurt dhe me shumë prespektiva në të ardhmen.

Në përfundim të studimeve, të diplomuarit do të kenë mundësi të punësohen si profesionistë në:

 • Asistentë pedagogë në IAL vendase dhe të huaja.
 • Kërkues shkencorë në institucione publike, private dhe OJF vendase dhe të huaja
 • Drejtues të agjencive dhe enteve publike të tilla si INSTAT, etj.
 • Drejtues të agjencive dhe enteve private dhe OJF-ve që merren me kërkimin shkencor në
  fushën e ekonomisë, administrimit, biznesit, etj.
 • Drejtues të departamenteve të institucioneve publike dhe private që merren me kërkim
  shkencor në fushën e ekonomisë, administrimit, biznesit, etj.
 • Drejtues të njësive kërkimore të pavarura
 • Administrator subjektesh publike dhe private në sektorë të ndryshëm.
 • Administratorë projektesh.
 • Administratotë operacionesh.
 • Administratorë cilësie.
 • Etj,

Aftësitë, njohuritë dhe kompetencat që studenti merr nëpërmjet këtij programi studimi janë të plota përballë subjekteve, operatorëve privatë dhe institucioneve publike, për punësim pas
diplomimit. Kjo për faktin se administrimi në përgjithësi dhe administrimi i subjekteve publike, private dhe i OJF-ve në veçanti, gjatë viteve të fundit është bërë pjesë e jetës së përditëshme të shumicës së anëtarëve të shoqërisë shqiptare. Administrimi ka marrë një përmasë të zgjeruar në jetën e përditëshme dhe promovimi i kulturës së administrimit do të bëjë që në të ardhmen e afërt të rritet edhe më shumë interesi për këtë fushë studimi dhe
interesi për frekuentimin e programeve të kësaj natyre nga ana e të rinjve të cilët e shikojnë administrimin si profesionin e tyre të ardhshëm.
Gjithashtu, ata që përfundojnë studimet në këtë program studimi, sipas legjislacionit shqiptar dhe të huaj, janë të profilizuar për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në nivel Master ekzekutiv, Studime të thelluara pas universitare dhe Studime në nivel doktorature.