KALENDARI AKADEMIK 2020-2021

 

kolegji universitar qiriazi                                  REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                           KOLEGJI UNIVERSITAR “QIRIAZI”

                                           REKTORI

Adresa: Kodër – Kamëz, Tiranë.www.qiriazi.edu.al Tel/Fax: ++355 47 200 111; Mob. ++355(0)69 607 551

 

KALENDARI AKADEMIK

KOLEGJI UNIVERSITAR “QIRIAZI” PËR VITIN AKADEMIK

 2020-2021

CIKLI I PARË I STUDIMEVE

 

PERIUDHA AKTIVITETI
02 Nëntor 2020–19Shkurt2021 Semestri i I-rë (15 Javë)
02 – 06 Nëntor 2020 Mësim,Java I
09 -13  Nëntor 2020 Mësim, Java II
16 -20  Nëntor 2020 Mësim, Java III
23 -27  Nëntor 2020 Mësim, Java IV
30 Nëntor 2020 Pushim/FestëZyrtare28 – 29Nëntor 2020 – Dita e Flamuritdhe e Pavarësisë.
01 – 04 Dhjetor 2020 Mësim,Java V
01 – 04 Dhjetor 2020 Dhënia e ProgramittëprovimittëFormimit.Shpallja e temavetëdiplomavepërstudentët e vitittëtretë Bachelor. Shpërndarja e formularitpëraplikimpërtemëdiplome. (Fakulteti i DrejtësisëdheFakultetiEkonomik)
07 – 11 Dhjetor 2020 Mësim, Java VI
08 Dhjetor 2020 Pushim/ FestëZyrtare – DitaKombëtare e Rinisë
14 – 18 Dhjetor 2020 Mësim,Java e VII
21 – 24 Dhjetor 2020 Mësim,Java VIII.Provimet e Ndërmjetmepërlëndët me provimetëndërmjetmenëtëtri NjësitëKryesore(FD, FE dhe KPL)
25Dhjetor – 3Janar 2021 Pushimetë fund vititpërstudentët
25 Dhjetor 2020 Pushim/FestëZyrtare – Krishtlindjet
01 – 02 Janar 2021 Pushim/FestëZyrtare
04 Janar 2021 Pushim/FestëZyrtare 2 Janar 2021
05 – 08 Janar 2021 Mësim,Java e IX.
05 –08 Janar 2021 Sezoniplotësuesi riprovimevetëdimrit
11- 15 Janar 2021 Mësim,Java X.
18 – 22 Janar 2021 Mësim, Java e XI
25 – 29 Janar 2021 Mësim,Java e XII
Derimë 29 Janar 2021 Dorëzimi i aplikimevepërtemëdiplome, nëseka.(Fakulteti i DrejtësisëdheEkonomisë)
01 – 05 Shkurt 2021 Mësim, Java e XIII
08 – 12 Shkurt 2021 Mësim,Java e XIV

 

Derimë 15 shkurt 2021

Miratimidheshpallja e temavetëdiplomavedhepedagogëveudhëheqëspërCiklin e ParëtëStudimeveBachelor (Fakultetiti i DrejtësisëdheEkonomisë)
15 – 19 Shkurt 2021 Mësim,Java e XV
19Shkurt 2021 Përfundimii SemestrittëParë
22 Shkurt – 05 Mars 2021 Sezoni i provimevetëSemestrittëParë
08 Mars 2021 FillimiiSemestrittë II-të
08 Mars – 18Qershor 2021 Simestrii II-të (15 Javë). VitiI–II-të Bachelor dheViti I-rë KPL
08 Mars – 14Maji 2021 Simestrii  II-të  (10Javë). Viti III-të Bachelor dheViti II-të KPL
08 – 12 Mars 2021 Mësim,Java e I
15 Mars 2021

Pushim/FestëZyrtare

14 Mars 2021 – Dita e Verës

16 -19 Mars 2021 Mësim,Java e II-të
22 Mars 2021 Pushim/FestëZyrtare – Dita e Nevruzit
23 – 26 Mars 2021 Mësim,. Java e III
29 Mars – 02 Prill 2021 Mësim,Java e IV
06 – 09 Prill 2021 Mësim, Java e V. Provim i Ndërmjetëm, përlëndëtsipasFakulteteve (KPL) përkatëse. (Viti III Bachelor dheviti II KPL
05 Prill 2021

Pushim/FestëZyrtare

04 Prill 2021 – E diela e PashkëveKatolike

06 – 09 Prill 2021 Sezoniplotësues i Riprovimeve
12 – 16 Prill 2021 Mësim, Java  e VI
19 – 23 Prill 2021 Mësim,Java  e VII
26 – 30  Prill 2021 Mësim,Java e VIII.Provim i Ndërmjetëm, përlëndëtsipasFakulteteve (KPL) përkatëse. (Viti I, II Bachelor dheviti I KPL)
02 Maji 2021 Pushim/FestëZyrtare. E diela e PashkëveOrtodokse
03 Maj 2021

Pushim/FestëZyrtare

01 Maj 2020 – DitaNdërkombëtare e Punëtorëve

04– 07 Maji2021 Mësim, Java e IX
10 – 14 Maj 2021 Mësim, Java X
13 Maji 2021 Pushim/FestëZyrtare – Dita e BajramittëMadh
14 Maji 2021

Përfundimi i SemestrittëDytë (Viti III-të Bachelor dheViti II-të KPL

 

17Maji 2021 – 18 Qershor 2021 PraktikëProfesionale5 javëMësim,ore, Viti III-të Bachelor dheViti II-të KPL, sipasprogramevepërkatësetëFakulteteve (KPL)
17 – 21 Maj 2021 Mësim, Java  e XI
24 – 28 Maj 2021 Mësim, Java  e XII
31 Maj – 04 Qershor 2021 Mësim, Java  e XIII
07 – 11 Qershor 2021 Mësim, Java  e XIV
14 – 18 Qershor 2021 Mësim, Java  XV
18Qershor 2021 Përfundimi i SemestrittëDytë (Viti I-II Bachelor dheViti I-rë KPL)
21Qershor 2021- 02Korrik 2021 Sezoni i ProvimevetëSemestrittëDytë
05Korrik 2021 Provimi i Praktikësprofesionale
05Korrik – 09Korrik 2021 Sezonii Riprovimeve (paradiplomimit)
05Korrik – 09Korrik 2021 Dorëzimi i DiplomavepërSezonin e I-rëtëDiplomimit
20 Korrik 2021 Pushim/FestëZyrtare – KurbanBajrami
26 – 28Korrik 2021 SezonDiplomimi (ProvimDiplome /MbrojtjeDiplome)
23 – 30Gusht 2021 Regjistrimpërsezonin e provimevetëvjeshtës
01 – 15Shtator 2021 Sezoni i provimevetëvjeshtës(Riprovime)
06 Shtator 2021

Pushim/FestëZyrtare

05 Shtator 2020 – Dita e shenjtërimittëNënëTerezës

16 -20Shtator 2021 Riprovimeparadiplomimipërsezonin e dytëtëdiplomimit.
20 – 24Shtator 2021 Provimpërpërmirësim note
30 Shtator 2021 DorëzimiiDiplomavepërsezonin e IItëDiplomimit
06 – 08Tetor 2021 Sezoni II iDiplomimit(ProvimDiplome/MbrojtjeDiplome)
15  Tetor 2021 Përfundimii VititAkademik 2020 -2021

 

                                                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                 KOLEGJI UNIVERSITAR “QIRIAZI”

                                                                  REKTORI

Adresa: Kodër – Kamëz, Tiranë.www.qiriazi.edu.al Tel/Fax: ++355 47 200 111; Mob. ++355(0)69 607 551

 

KALENDARI AKADEMIK

KOLEGJI UNIVERSITAR “QIRIAZI” PËR VITIN AKADEMIK

 2020-2021

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE

(MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR)

PERIUDHA AKTIVITETI
16 Nëntor 2020 – 05 Mars 2021 Semestri i I-rë (15 Javë)
16 -21  Nëntor 2020 Mësim, Java I
23 -27  Nëntor 2020 Mësim, Java II
30 Nëntor 2020 Pushim/Festë Zyrtare 28 – 29 Nëntor 2020 – Dita e Flamurit dhe e Pavarësisë.
01 – 05 Dhjetor 2020 Mësim, Java III
07 – 12 Dhjetor 2020 Mësim, Java IV
08 Dhjetor 2020 Pushim/ Festë Zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
14 – 19 Dhjetor 2020 Mësim, Java e V
21 – 24 Dhjetor 2020 Mësim, Java VI
21 – 24 Dhjetor 2020 Dhënia e Programit të Provimit pëfundimtar (i diplomimit). Shpallja e temave të diplomave. Shpërndarja e formularit për aplikim për temë diplome. (Master Shkencor)
25 Dhjetor – 3 Janar 2021 Pushime të fund vitit për studentët
25 Dhjetor 2020 Pushim/ Festë Zyrtare – Krishtlindjet
01 – 02 Janar 2021 Pushim/ Festë Zyrtare
04 Janar 2021 Pushim/FestëZyrtare 2 Janar 2021
05 – 09 Janar 2021 Mësim, Java e VII
05 – 09 Janar 2021 Sezoni plotësues i riprovimeve të dimrit
11- 16 Janar 2021 Mësim, Java VIII. Provim i Ndërmjetëm
18 – 23 Janar 2021 Mësim, Java e IX
25 – 30 Janar 2021 Mësim, Java e X
Deri më 30 Janar 2021 Dorëzimi i aplikimeve për temë diplome.
01 – 06 Shkurt 2021 Mësim, Java e XI
08 – 13 Shkurt 2021 Mësim, Java e XII
Deri më 30 Janar 2021 Miratimi dhe shpallja e temave të diplomave
15 – 20 Shkurt 2021 Mësim, Java e XIII
22 – 27 Shkurt 2021 Mësim, Java e XIV
01 – 06 Mars 2021 Mësim, Java e XV
06  Mars 2021 Përfundimi i Semestrit të Parë
08- 20 Mars 2021 Sezoni i provimeve të Semestrit të Parë.
15 Mars 2021

Pushim/ Festë Zyrtare

14 Mars 2021 – Dita e Verës

22 Mars 2021 Pushim/Festë Zyrtare – Dita e Nevruzit
23 Mars 2021 Fillimi i Semestrit të II-të
23 Mars – 18 Qershor 2021 Simestri i II-të (15 Javë). Viti I Master Shkencor
23 Mars – 28 Maji 2021 Simestri i  II-të  (10 Javë). Viti I Master Profesional
23 Mars – 04 Qershor 2021 Pergatitje diplome. Viti II Master Shkencor
23 – 27 Mars 2021 Mësim, Java e I
29 Mars – 03 Prill 2021 Mësim, Java e II
05 Prill 2021 Pushim/FestëZyrtare. 04 Prill 2021 – E diela e Pashkëve Katolike
06 – 10 Prill 2021 Mësim, Java e III
06 – 10 Prill 2021 Sezoni plotësues i Riprovimeve (Viti I, Master Shkencor)
12 – 17 Prill 2021 Mësim, Java  e  IV
19 – 24 Prill 2021 Mësim, Java  e V.Provim i Ndërmjetëm(Viti I, Master Profesional)
26 – 30  Prill 2021 Mësim, Java e VI
02 Maji 2021 Pushim/ Festë Zyrtare. E diela e Pashkëve Ortodokse
03 Maj 2021

Pushim/ Festë Zyrtare

01 Maj 2020 – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

04– 08 Maji 2021 Mësim, Java e VII
10 – 15 Maj 2021 Mësim, Java VIII.  Provim i Ndërmjetëm (Viti I, Master Shkencor)
13 Maji 2021 Pushim/Festë Zyrtare – Dita e Bajramit të Madh
17 – 21 Maj 2021 Mësim, Java  e IX.
24 – 28 Maj 2021 Mësim, Java  e X
28 Maj 2021 Përfundimi i Semestrit të Dytë (Viti I, Master Profesional)
31 Maj – 12 Qershor 2021 Praktikë profesionale (Viti I, Master Profesional)
31 Maj – 05 Qershor 2021 Mësim, Java  e XI
07 – 12 Qershor 2021 Mësim, Java  e XII
14 Qershor Provimi i Praktikës profesionale (Viti I, Master Profesional)
15 – 19 Qershor 2021 Mësim, Java  XIII
21 – 26 Qershor 2021 Mësim, Java  XIV
28 Qershor – 03 Korrik 2021 Mësim, Java  XV
15 – 26 Qershor Sezoni i Provimeve të Semestrit të Dytë ( Viti I, Master Profesional)
28 Qershor – 17 Korrik Përgatitje për provimin përfundimtar (Diplomimit)
02 Korrik 2021 Përfundimi i Semestrit të Dytë (Viti II, Master Shkencor )
12 – 24 Korrik 2021 Sezoni i Provimeve të Semestrit të Dytë (Viti II,Master Shkencor )
23 – 30 Gusht 2021

Regjistrim për sezonin e provimeve të vjeshtës

(Viti I, Master Shkencor)

01 – 15 Shtator 2021

Sezoni i provimeve të vjeshtës

(Riprovime, Viti I Master Shkencor dhe Master Profesional)

06 Shtator 2021

Pushim/ Festë Zyrtare

05 Shtator 2020 – Dita e shenjtërimit të Nënë Terezës

16 – 20 Shtator 2021

Riprovime para diplomimi

(Master Profesional dhe Master Shkencor)

20 – 25 Shtator 2021 Provim për përmirësim note
30 Shtator 2021 Dorëzimi i Diplomave
06 – 08  Tetor 2021 Sezoni i Diplomimit (Provim Përfundimtar i Diplomimit/ Mbrojtje Diplome)
15  Tetor 2021 Përfundimi i Vitit Akademik 2020 -2021

 

Prof. Dr. Agim BINAJ

 

REKTOR