FAKULTETET PËRBËRËS TË KOLEGJIT UNIVERSITAR QIRIAZI

Kolegji Universitar Qiriazi (KUQ) nështë një institucion i arsimit të lartë që përbëhet nga tre Fakultete. Këto fakultete janë:

  • Fakulteti Ekonomik (FE)
  • Fakulteti Drejtësisë (FD)

Secili Fakultet përbëhet nga tre Departamente. Në total, Fakultetet e Kolegjit Universitar Qiriazi përmbajnë nëntë departamente. Për secilin Fakultet, departamentet përbërës përfshijnë:

(-) Fakulteti Ekonomik

  • Departamenti i Financës
  • Departamenti i Menaxhimit
  • Qëndra e Kërkimit Shkencor

(-) Fakulteti i Drejtësisë

  • Departamenti i të Drejtës Civile dhe Biznesit
  • Departamenti i të Drejtës Publike dhe Administrative
  • Qëndra e Kërkimit Shkencor

Përveç Fakulteteve të Ekonomikut, të Drejtësisë,  Kolegji Universitar Qiriazi përfshin në strukturën e vet edhe Kolegjin e Arsimit të Lartë Profesional. Ky kolegj ofron arsim të lartë profesional në dy fusha:

  • Teknologji Ushqimore
  • Teknologji Informacioni