Programet e Fakultetit të Drejtësisë

 

 

          Bachelor

 

 

                Studime të Integruara 5 Vjecare në Drejtësi

Ka si detyrë kryesore nxitjen, bashkërendimin dhe administrimin e veprimtarisë mësimore, veprimtarisë kërkimore, duke shfrytëzuar burimet njerëzore, materialedhe financiare në dispozicion si dhe duke u mbështetur në liritë akademike dhe potencialet intelektuale e shkencore të personelit akademik.