Prezantim i degës Hoteleri Turizëm, Kolegji Universitar Qiriazi.

                                 Hoteleri Turizëm

Programi i studimit profesional 2-vjeçar në “Hoteleri Turizëm” është krijuar bazuar në rritjen e kërkesës për specialistë në sektorin e turizmit, i cili jo vetëm që po zhvillohet nga viti në vit, por po kthehet ne një prej sektorëve strategjikë të rritjes ekonomike në Shqipëri. Gjatë procesit mësimor vëmendje i kushtohet përvetësimit të njohurive, aftësive dhe kompetencave themelore profesionale të cilat bëjnë të mundur integrimin efektiv të studentëve në tregun e punës.

Pas përfundimit të studimeve, të diplomuarit në Hoteleri Turizëm janë në gjëndje:

1. Të njohin elementët bazë të sipërmarrjes;
2. Të njohin parimet bazë të menaxhimit dhe të kontabilitetit;
3. Të njohin bazatë e marketingut;
4. Të menaxhojnë evente, të organizojnë guidatë turistike, të menaxhojnë sistemet e rezervimit etj.

Të diplomuarit në programin e studimit “Hoteleri Turizëm” kanë mundësi të punësohen si:

  •  Menaxherë në të gjithë sektorët e strukturave akomoduese, hotele apo resorte;
  •  Specialistë në agjencitë turistike;
  •  Specialistë në agjensitë e marketingut dhe të eventeve, jo vetëm brenda vendit, por edhejashtë kufijve të Shqipërisë.