PROGRAMET MASTER SHKENCOR

LISTA E DOKUMENTAVE TE RREGJISTRIMIT

 

Për tu rregjistruar si student i Kolegjit Universitar Qiriazi Aplikantët fitues në Programet e Studimit për “MASTER SHKENCOR” nevojitet paraqitja e këtyre dokumentave:

 

(-) DOKUMENTA AKADEMIKE

 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentave të studimeve në nivel «Master Profesional»:
 • Diploma «Master Profesional»
 • Çertifikata e Lëndëve dhe Notave të Masterit Profesional
 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentave të studimeve në nivel «Bachelor»:
 • Diploma «Bachelor»
 • Çertifikata e Lëndëve dhe Notave të Bachelorit
 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentave të studimeve jashtë vendit ekuivalente me studimet në nivel «Master Profesional» ose «Bachelor»:
 • Diploma e institucionit të huaj;
 • Çertifikata e Lëndëve dhe Notave që shoqëron diplomën e institucionit të huaj;
 • Dokumenti i MAS që njeh/ekuivalenton diplomën e Institucionit të Huaj
 1. Fotokopje të Dokumentave të Shkollës së Mesme
 • Diplomën e Maturës Shtetërore ose të Dëftesës së Pjekurisë,
 • Çertifikata e Lëndëve dhe Notave
 1. Fotokopje e Noterizuar e Dokumentit të Njohjes së Gjuhës së Huaj
 • Çertifikata e Institucionit Testues të Gjuhës
 • Nota dhe Niveli i Zotërimit të Gjuhës së Huaj

 

(-) DOKUMENTA TË TJERA:

 1. Formularin e Aplikimit
 2. Fotokopje të një Dokumenti Identifikimi:
 • kartë identiteti
 • pasaportë
 1. Dy Fotografi
 2. Deklaratë Aplikimi:
 • plotësohet në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore
 • nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë mësimore

 

(-) SHËNIM PËR RREGJISTRIMIN SI STUDENT:

 1. Aplikanti fitues mund të dorëzojë dokumentacionin personalisht ose nëpërmjet një përfaqesuesi të autorizuar me prokurë;
 2. Aplikanti fitues regjistrohet vetëm në një program studimi
 3. Studenti i shkëlqyer mund të rregjistrohet në më shumë se një program studimi