Kolegji Universitar “Qiriazi”, është një institucion i arsimit të lartë bashkëkohor i themeluar mbi një sistem vlerash që karakterizon epokën në të cilën jetojmë dhe shpreh aspiratat e një gjenerate të re të cilën ka si synim ta edukojë. KUQ me synimin për të qenë një institucion arsimor prestigjioz jo vetëm në Shqipëri por edhe në rajon, gjithmonë ka përparësi realizimin e bashkëpunimeve me institucione të standardeve më të larta, qofshin këto brenda apo jashtë vendit, publike dhe private për rritjen e cilësisë së mësimëdhënies,mësimxëniesë, kërkimit shkencor dhe praktikave profesionale.
Kolegji Universitar “Qiriazi” ndërton ura bashkëpunimi me institucione të tjera në arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit si dhe me aktorë të sektorit publik , privat dhe shoqërisë civile me qëllim krjimin e hapësirave dhe mundësive të ndryshme për studentët dhe stafin akademik.
Në përputhje me strategjinë e zhvillimit institucional, për arritjen e objektivave në formimin e edukimin sa më cilësor, si dhe ndërkombëtarizimin e procesit të formimit, angazhohet në mënyrë sistematike për zgjerimin e bashkëpunimeve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar.

Në rangkombëtar është realizuar vendosja e kontakteve institucionale dhe janë realizuar disa marrëveshje bashkëpunimi me IAL publike dhe jo publike, në të cilat adresohen çështjet që kanë të bëjnë me shkëmbimin e eksperiencave në mësimdhënie, realizimin e mobilitetit të plotë të studentëve, organizimin e veprimtarive kërkimore shkencore të përbashkëta, bashkëpunimin në fushën e botimeve, etj. Institucioni ka realizuar bashkëpunime të frytshme me institucione të tjera homologe dhe jo vetëm jashtë vendit, të cilat janë materializuar në aktivitete kurrikulare dhe ekstra–kurrikulare, si trajnime për studentët, leksione të hapura, seminare, mundësi punësimi në biznese private të paguara në fushën e hotelerisë etj.
Kolegji Univeristar “Qiriazi” synon t’u ofrojë studentëve njohuritë shkencore më të mira të universiteteve në vend si dhe eksperiencat profesionale më të konsoliduara në marrëdhënie me sipërmarrjet më të suksesshme vendase dhe jo vetëm.
Bashkëpunimi shkencor ndërmjet universiteteve dhe instituteve kërkimore shkencore, shkëmbimi i eksperiencave, stafeve akademike dhe studentëve, staf administrativ dhe përpjekje bashkëpunuese në projektet kërkimore janë disa nga tiparet kryesore të bashkëpunimeve të realizuara nga Kolegji Universitar “Qiriazi”. Bashkëpunimet shkencore do të jenë gjithmonë një nga angazhimet kryesore të Universitetit tonë.
Një vendë të veçantë zënë marrveshjet me institucione qeveritare, shoqëri e firma private perkatesisht ne fushen e drejtesise, ekonomise, teknologjise ushqimore, teknologjise se informacionit dhe industrise se hotelerisë. Këto marrëveshje ofrojnë mundësi për shkëmbim vizitash të studentëve dhe realizimin e praktikave profesionale në përputhje të plotë me planet mësimore përkatëse.
Në kuadër të marrvëshjeve të nënshkruara, KUQ beson se bashkëpunimi i shërben jo vetëm universiteteve, por mbarë shoqërisë i cili konsiston në shkëmbim të ndërsjellt të vlerave dhe eksperiencave profesionale. Një bashkëpunim i suksesshëm ndihmon në maksimizimin profesional të kapitalit human.

 

Në linkun në vijim pasqyrohet lista e bashkëpunimeve të Kolegji Univeristar “Qiriazi” me institucione e shoqëri private.

 

Marrëveshje dhe bashkëpunime