Prof Dr. Halit Xhafa

Prof Dr. Halit Xhafa

Dekan i Fakultetit të Ekonomise

Pedagog në Lëndën Drejtim Financiar

 

Halit XHAFA

Dekan, profesor, lektor dhe autor tekstesh në lëndët : Drejtim Financiar,
Drejtim Financiar Ndërkombëtar, Drejtim Financiar i Organizatave Publike dhe Analiza e Pasqyrave Financiare. Ka një pervojë të gjatë pedagogjike në Universitetin e Tiranës, në universitete të tjera publike e jo publike, në nivel universitar e pasuniversitar. Eshtë autor i një sërë tekstesh universitare dhe të shkollave të mesme ekonomike, ka një aktivitet të gjërë e të larmishëm pedagogjiko shkencor, si pedagog, përgjegjës departamenti,zëvendës dekan, dekan, anëtar senati apo këshillash shkencore, në fakultet apo universitet, kontribues në hartimin e planeve të reja mësimore, në disiplina bashkëkohore në fushën e financës, në hapjen apo certifikimin e universiteteve apo programeve të reja në universitete të ndryshme në shkallë vendi. Ka një numur të konsiderueshëm artikujsh, referatesh, kumtesash, pjesëmarrje në aktivitete shkencore, konferenca, në nivel lokal e ndërkombëtar, në disa studime shkencore në fushën e financës e bankës. Ka aktivitet mësimdhënës e shkencor prej mbi 20 vjetësh edhe në universitete në rajon, në RMV dhe Kosovë.
Ka drejtua rreth 20 disertantë për gradën shkencore “Doktor i Shkencave” dhe po ashtu një numur të konsiderueshëm tema diplome në nivelet Bachelor e Master, etj
Fushat kryesore të ekspertizës janë aspekte të drejtimit financiar të bizneseve, ekspozimi dhe mbrojtja e bizneseve nga luhatjet e kurseve të këmbimit, vendimarrjet në fushën e investimit dhe të financimit në biznese, analiza e performancës fiinanciare të tyre, etj.
Pas vitit 1990 ka kryer në total mbi dy vjet specializime e kualifikime të ndyshme në periudha 2 deri 4 mujore në Universitete të ndryshme në SHBA, Angli, Gjermani, Greqi, etj,
Për vite me radhë ka qënë drejtues i SIFE të UT, aktivitet studentor në promovimin e sipërmarrjeve me rezultate te rëndësishme e deri fitues në konkurime kombëtare e në nivel europian e botëror, duke fituar edhe tituj apo trofe në këto konkurime. Ka kontribute e angazhime aktive në ekonominë konkrete, si anëtar i Këshillit Mbikqyrës të BSH, në borde të bankave të nivelit të dytë, apo ndërmarjeve publike në periudha të ndryshme kohe, në fushën e trainimit dhe auditimit të brëndshëm publik, Drejtor drejtorie në Ministrinë e Financave, etj. Ka angazhim të vazhdueshëm në fushën e trainimeve të specialistëve të fushave të financës e bankës dhe në administratën publike e sektorin privat
Që nga viti 1995 mban titullin “Profesor”