Prof Dr. Halit Xhafa

Prof Dr. Halit Xhafa

Dekan i Fakultetit të Ekonomise

Pedagog në Lëndën Drejtim Financiar

Prof. Dr. Halit Xhafa Dekan i Fakultetit Ekonomik në Kolegjit Universitar “Qiriazi”

 

Halit Xhafa është lektor dhe autor tekstesh në lëndët Drejtim Financiar, Drejtim Financiar Ndërkombëtar, Drejtim Financiar Organizative Publike, Analiza e Pasqyrave Financiare, në Fakultetitn e Ekonomisë të UT, e në univeristete të tjera, në nivelin univeristar dhe pasuniversitar.

Karriera e tij e punës përfshin eksperienca në DP Bankës Shtetit, në Bankën Buqësore Durrës, 30 vjet pedagog dhe 1 vit Drejtor në Ministrinë e Financave.

Është autor i disa teksteve univeristare e të shkollave të mesme ekonomike, i një sërë artikujve, referatave e kumtesave; udhëheqës i disa disertacioneve, antarë I Këshillit Shkencor të Fakultetit dhe të Universitetit në kohë të ndryshme, pjesëmarrës në disa studime shkencore e projekte në fushën e financës.

Nga viti 1992 deri sot ka kryer afro dy vjet specializime nga 2-4 muaj në disa universitete në SHBA, Angli, Greqi etj., duke kontribuar në hartimin e disa programeve e planeve mësimore bashkëkohore për disiplina të financës e më gjerë, në UT dhe në Universitete të tjera, për shkakë të detyrave të tij si lector, përgjegjës katedre e departamenti dhe zëvendësdekan. Ka contribute e bashkëpunime edhe në ekonominë konkrete, si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të BSH ku është edhe aktualisht, të Bankës së Kursimeve, anëtar I Bordit Qëndror të Privatizimit etj.

Në 10 vitet e fundit ka drejtuar ekipin e SIFE (student në sipërmarrjen e lirë ) të Fakultetit të Ekonomisë, ku ka konkuruar me sukses në nivel botëror dhe europian, duke qënë ndër ekipet më të mira në këto veprimtari.

Nga viti 1994 mban titullin Profesor.