Misioni dhe Objektivat

MISIONI  YNË

 

Misioni i Kolegjit Universitar “Qiriazi” është në përputhje me misionin e përgjithshëm të arsimit të lartë në Shqipëri, i cili përcaktohet  në Ligjin Nr 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Në mënyrë më specifike Misioni i këtij Kolegji është:

 • Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet permes mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve që u ofrohen studentëve.
 • Të përgatisë specialistë të lartë në fushën e ekonomisë dhe jurisprudencës – “Lider të mendimit dhe të veprimit”, për tu përshtatur me nivelin e kërkesave të kohës.
 • Të ndihmoje zhvillimin ekonomik në nivel kombëtar dhe rajonal.
 • Të kontribuojë në rritjen e standarteve të demokracisë e të qytetërimit të shoqërisë dhe në përgatitjen e brezit të ri për një shoqëri të tillë.

 Duke synuar që Kolegji Universitar “Qiriazi” të  dallohet cilësisht nga institucionet e tjera të arsimit të lartë privat dhe publik që operojnë në Shqipëri në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, si dhe në përmbushje të vizionit dhe  misionit tone, do të rrisim eficencën e veprimtarisë së tij përmes :

 • Një shërbimi cilësor, të dallueshëm nga të tjerët, në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
 • Një stafi akademik të specializuar, me eksperiencë në mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor, me tituj dhe grada shkencore.
 • Krijimit të kushteve sa me të mira fizike dhe fasiliteteve që lehtësojne punën e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
 • Tërheqjes pranë Kolegjit Universitar “Qiriazi” të studentëve cilësore, që synojnë arritjen e rezultateve sa më të larta në fushat përkatëse të studimit.
 • Krijimit dhe stimulimit brenda Kolegjit të një ambjenti të tillë në të  cilin të  ofrohen vlera, respekt reciprok,  qëndrime etike dhe  përgjegjësi personale në një shkallë sa më të lartë.
 • Inkurajimit të pjesmarrjes aktive të të gjithë anëtarëve të Kolegjit dhe palëve të interesuara në formulimin e politikave afat-shkurtra dhe afat-gjata.
 • Një ambjenti të tillë, brenda Kolegjit, ku antarët e Tij të jenë aktivë, transparent dhe analizues kritikë për të gjitha aktivitet e zhvilluara në Kolegjin Universitar “Qiriazi”, duke inkurajuar diversitetin e mendimeve të cilat mundësojn  bashkëpunimin midis  stafit akademik dhe ndihmës me studentët për  të   realizuar së bashku objektivat e caktuara.
 • Krijimit të një institucioni të arsimit të lartë privat në Shqipëri, sa më transparent në marrjen e vendimeve dhe në tërë aktivitetet që zhvillohen në kuadër të Kolegjit, për të implementuar me eficencë të lartë programet dhe politikat tona mesimore dhe shkencore.
 • Lidhjeve të ngushta dhe bashkëpunimit reciprok me komunitetet e biznesit në rajon, perpjekjeve sa më të mëdha akademike dhe shkencore, për të mbështetur dhe inkurajuar me studime shkencore zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen sot bizneset.
 • Lidhjeve dhe bashkëpunimit me Universitetet brenda dhe jashtë vendit në fusha të ndryshme me leverdi reciproke, shkëmbimeve studentore, vizitave të ndërsjella të stafit akademik, zhvillimit dhe përmirësimit të plan programeve etj.

Me pak fjalë, misioni i Kolegjit Universitar “Qiriazi” është  të përgatis një gjeneratë të re individësh, me formim të shëndosh profesional e social, të aftë t’u paraprijnë zhvillimeve të shpejta ndërkombëtare në përgjithësi por veçanërisht të përshtatin e orjentojnë zhvillimet në shoqërin dhe ekonomin e vendit tonë.

 

OBJEKTIVAT

 

Objektivat e Kolegjit Universitar “Qiriazi” në planin afatmesëm dhe afatgjatë  përshkruajnë karakteristikat themelore të rezultateve të prirtshme të arritjeve të studentëve në procesin mësimor, shkencor dhe edukativ. Ato synojnë të jenë në përputhje me objektivat dhe standartet europiane të  arsimit të lartë.

Objektivat kryesore të Kolegjit Universitar “Qiriazi”, në ciklin e parë të studimeve synojnë përgatitjen e specialistëve “liderë të mendimit dhe të veprimit” të profileve “Ekonomist” (financë, menaxhim) dhe “Jurist në të drejtën e biznesit” dhe konsistojnë:

 • Në rritjen e burimeve të financimit për institucionin, dhe në përmirësimin e cilësisë së personelit akademik dhe administrativ.
 • Në rritjen e cilësisë së pranimit të studentëve, në funksion të rritjes cilësore të institucionit, duke konsideruar rëndësinë e programeve në formimin e ekspertëve në ekonomi dhe drejtësi, me synimin që në një të ardhme të afër të hapen degë profesionale të arsimit të mesëm dhe të lartë.
 • Në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe ambientit të mësimit. Paralel me këtë proces, mbeten sfida të rëndësishme përmirësimi i infrastrukturës dhe logjistikës së institucionit, përmirësimi i teknologjisë, në funksion të mësimdhënies, që vlerësohen si prioritet i institucionit, për të ruajtur ritmin e zhvillimeve të rëndësishme globale.
 • Në orientimin e kërkimit shkencor në përputhje me perspektivën europiane dhe objektivat e mijëvjeçarit.
 • Në zgjerimin e bashkëpunimit me institucione europiane të arsimit të lartë, duke synuar rritjen e shkëmbimeve në nivelin e personelit akademik, këmbimin e literaturës shkencore në funksion të studentëve, realizimin e mobilitetit të studentëve, pjesmarrjen në projekte të përbashkëta të kërkimit shkencor, etj.
 • Në Trasmetimin e njohurive ekonomike dhe aftësive praktike të bazuara në metoda dhe parime shkencore.
 • Në përfitimin e aftësive për të analizuar dhe zgjidhur probleme në mënyrë kolektive dhe individuale si dhe të aftësive për të vlerësuar dhe për të marrë vendime në mënyrë krijuese duke u bazuar ne evidencën dhe eksperiencën e fituar.
 • Në zhvillimin e shprehive dhe aftësive individuale për të ndërmarrë kërkime shkencore dhe për të bërë analiza të thelluara në fushat përkatëse të kërkimit.
 • Në zhvillimin dhe përvetësimin e njohurive dhe aftësive për të mësuar gjatë gjithë jetës, të cilat janë thelbësore për përditësimin e vazhdueshëm të tyre.
 • Në parashtrimin e problemeve dhe çështjeve të praktikës ekonomike të cilat janë tepër të rëndësishme për politikat e institucioneve ekonomike dhe financiare të vendit dhe rajonit, për periudhën e tanishme dhe për perspektivën.

 

Realizimi i këtyre objektivave do të bëjë që në procesin e mësimdhënies dhe atë të mësimnxënies të arrihet një kombinim sa më  i mirë i mundshëm i traditës më të mirë me tendencat më novative didaktike, të përdoren mënyra e mjete sa më të përshtatshme që ndihmojnë në shfrytëzimin e potencialeve për të mësuar dhe lehtësojnë bashkëpunimin dhe komunikimin në funksion të rritjes së cilësisë akademike.