Detyrat dhe pergjegjesite e Pergjegjesit te departamenteve

 

Drejtues   te  njesive   baze  jane   drejtuesi   i  departamentit    dhe   drejtuesi   i  qendres kerkimore-shkencore.  Drejtuesi  i njesise  baze eshte autoriteti  drejtues  akademik  i asaj njesie  dhe e perfaqeson  ate.

 1. Drejtuesi  i njesise  baze  perzgjidhet   nga  Dekani,  i cili kandidaturen   e tij ia kalon  per emerim  asamblese  se ortakeve  te shoqerise  themeluese  te institucionit.
 1. Drejtuesi  i njesise  baze,  si rregull,  eshte  personel  akademik  i  kategorise   “Profesor”.

Kolegji   Universitar   “Qiriazi”,   per  rrethana   te  justifikuara,    mund  te  perzgjedhe   si pergjegjes     te    njesise        baze    nga    personeli     akademik    me    grade    shkencore “Doktor”(“PhD”)    te  fituar  prane  universiteteve   te  vendeve  anetare  te  OECD-se   ose Bli-se.  Ne rast kur nuk ka kandidat  te kesaj kategorie,  ai mund te jete  edhe me graden shkencore  “Doktor”.

 1. Mandati    i  drejtuesit    te   njesise   baze   zgjat   kater   vjet,   si  rregull,   me   te   drejte
 • riperzgjedhje  vetem  nje here.
 1. Drejtuesi i njesise  baze, te gjithe propozimet   lidhur me hapjen  e programeve   te reja te studimit,  ndryshimet  ne programet  ekzistuese  te studimit  apo per probleme  te fushave te kerkimit  shkencor,  pas miratimit  ne asamblene  e stafit akademik  te njesise  baze,  ia kalon dekanit  per t’ia  percjelle  Senatit Akademik  te institucionit.
 2. Drejtuesi  i njesise  baze kryen edhe funksione  te tjera si:
 3. a) perzgjedh,   midis  kandidaturave   konkurruese,   kandidatet   per  t’u  emeruar   si  staf akademik  me kohe te plote  ne njesine  qe drejton,  apo edhe si staf i angazhuar  me kohe te pjesshme  ne procesin  mesimor,  Keto kandidatura  ia propozon  dekanit;
 4. b) merr   masa   organizative    dhe   monitoruese    per   zhvillimin    normal   te  procesit mesimor  dhe kerkimor  nga punonjesit  e njesise  baze qe ai drejton;
 5. c) i  propozon   dekanit   anetaret   e  komisioneve   te  provimit   te  formimit   dhe-ose  te mbrojtjes  se diplomes  per programet  qe mbulon  njesia baze e

 

 1. d) nxit   dhe  motivon   punonjesit   ne  realizimin   efikas   te  detyrave   si  ne  procesm mesimor, ashtu edhe ne ate kerkimor-shkencor;
 2. e) kerkon rishikime dhe permiresime te programeve te studimit, te kurrikulave dhe te zhvillimit te praktikave profesionale ne shoqeri, biznese (SH.P.K, A.) apo/dhe

ne institucione me rnarreveshje te lidhura.