Lista e bashkëpunimit të Kolegjit Universitar « Qiriazi » me institucione e shoqëri private

 

 

Nr.

Institucioni bashkëpunues Data kontratës Forma e zyrtarizimit Detyrat e palëve Rezultatet që priten
 

I

 

Bashkëpunime me  IAL dhe Institucione brenda e jashtë vendit

 

 

 

 1.

 

 

Akademia e Shkencave e

Shqipërisë (ASHSH)

 

 

31.01.2019

 

 

Pa afat

Zhvillimi i programeve hulumtuese të përbashkëta. Mbështetje për zbatimin e rezultateve të kërkimeve shkencore në praktikë. Mbështetje të veprimtarisë botuese shkencore. Realizimi i veprimtarive të përbashkëta kërkimore-shkencore.  

Aktivitete shkencore të përbashkëta. Mbështetje me literaturë teknike-shkencore për bibliotekën.

 

 

2.

 

 

Albanian University

 

 

13.11.2017

 

 

5 vite

Bashkëpunim i gjithanshëm,  intershipe, projekte.

Të bashkëpunojne në veprirntaritë akademike dhe kerkimore ku mund të përfshijnë studentë,

profesorë, studiues, staf administrative.

Kërkimet qeë do jenë frut i këtij bashkëpunimi do të  jenë gjithashtu pronë e përbashket e palëve. Organizimi i konferencave shkencore të përbashkëta dhe aktiviteteve të tjera me profesorë e studentë .
 

 

3

 

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH)

 

 

25.11.2017

 

 

Pa afat

Të bashkëpunojnë në veprimtaritë akademike dhe kërkimore. Në përmirësimin dhe pasurimin e përrnbajtjes së prograrneve të studirnit në aspektet teorike e praktike për përgatitjen sa më cilësore dhe profesionale të studentëve për për standardizimin e programeve mësimore, këmbimit të personelit, leksioneve të hapura. etj. Shkëmbimet kërkimore dhe programet që do të zhvillohen duke përfshirë, studentë, profesorë, studiues, staf adrninistrativ, si edhe burime të tjera të  nevojshrne për realizirnin e projekteve studirnore të përbashkët e palëve.

 

 

 

4.

 

 

Universiteti“WINSDOM”

 

 

28.02.2017

 

5 vite e rinovueshme

 

Të bashkëpunojnë në veprimtaritë akademike dhe kërkimore

1.Shkëmbimet kërkimore dhe programet që do të zhvillohen përfshijnë studentë, profesorë, studiues, stafe administrativ.

2. Të dy institucionet do të pranojnë

studentë të kualifikuar me rekomandimin

e institucionit përkatës.

 

5.

 

Universiteti Europian i Tiranës (UET)

 

13.06.2017

 

Pa afat

 

Të bashkepunojnë në veprirntaritë akademike dhe kërkimore

Shkëmbirnet kërkimore dhe programet që do të zhvillohen të përfshijnë studentë, profesorë, studiues, staf administrativ, si edhe burime të tjera të nevojshme për realizimin e projekteve kërkirnore.
 

6.

 

FH Burgenland, University of Applied Sciences

(Austri)

 

 

29.09.2017

 

 

Pa afat

 

Për të zgjeruar bashkëpunimin në studime, hulumtime dhe fusha të tjera që lidhen me veprimtarinë e palëve dhe për të identifikuar ose specifikuar aktivitete të veçanta të tyre.

 

Bashkëpunimi përfshijnë:

• studentët dhe mobiliteti i stafit,

• aktivitetet kërkimore,

• shkëmbimi i informacionit me qëllim të ndërtimit reciprok të kapaciteteve dhe shkëmbimit akademik,

• zhvillimin dhe zbatimin e programeve të përbashkëta studimore,

• Projektet që mund të zbatohen brenda kornizave të ndryshme financiare.

 

7.

 

Modul University Vienna (Austri)

 

17.11.2009

 

Pa afat

 

Bashkëpunime për të kontribuar drejt zhvillimit të ardhshëm akademike dhe kulturore.

Shkëmbimet ndër-kulturore dhe programeve mësimore duke përfshirë studentë, profesorë, studiues vizitë, staf administrativ dhe përpjekje bashkëpunuese në projektet kërkimore.
 

 

8.

 

 

IPE (Instituto per Recerka ed Recerche ed Attivita Educative)

 

 

16.05.209

 

 

Pa afat

Bashkëpunim dhe shkëmbim përvoje në punën mësimore sipas programeve dhe punën shkencore në fushat me interes të përbashkët. Shkëmbime përvoje për programet që do të zhvillohen duke përfshirë studentë, profesorë, studiues, staf administrativ. Organizim i konferencave shkencore të përbashkëta, leksioneve të hapura.

Venie në dispozicion bursa studimi në Itali, për studentet e kolegjit. Mobilitet të studenteve në mënyrë reciproke.

 

9.

Western Caspian University (Baku Azerbaijxhan)

 

 

02.11.2020

 

Pa afat

Shkëmbimi i studentëve dhe stafit akademik shkencor dhe arministrativ,Bashkëpunimi në shkencë dhe kërkimeShkëmbimi i materialeve akademike, botimeve dhe informacioneve të tjera shkencore,Bashkëpunimi tjetër identifikues dhe akademik arsimor me interes të përbashkët Organizim i konferencave shkencore të përbashkëta, leksioneve të hapura.

Venie në dispozicion bursa studimi në Itali, për studentet e kolegjit. Mobilitet të studenteve në mënyrë reciproke.

10.  

Universiteti Politeknik i

Tiranës

 

06.03.2019

 

Pa afat

Shkëmbim personelit akademik në dhënie leksionesh të hapura, shkëmbim përvoje dhe organizim aktivitetesh të përbashkëta të studentëve, kualifikime të përbashkëta të personelit akademik, pjesmarrje të përbashkëta në projekte e veprimtari të kërkimore shkencore. Organizim i veprimtarive kërkimore-shkencore të përbashkëta, shkëmbim përvoje në përmirësimin e planeve mesimore dhe kurrikulave për të njejtin program studimi.

Mobilitet të pedagogve e studentëve.

Përshirja në projekte të përbashkëta

 

 

11.

 

Drejtoria e ndihmës Juridike pranë Ministrisë Drejtësisë

 

30.09.2020

 

Pa afat

Ofrimi i ndihmës juridike parësore. Përzgjedhja studentëve që do përfshihen në ofrimin  e ndihmës juridike parësore. Organizimi aktiviteteve të përbashkëta ndërgjegjësimi  në edukimin ligjor të publikut Ndihmon në formimin profesional dhe aftësimin me shprehi praktike të studenteve të Kolegjit.Trajnime dhe përditësim i njohurive të studentëve me informacion e të dhëna periodike. Ruajtja ekonfidencialitetit për të dhënat.
 

12.

 

Bashkia Kamëz

 

10.04.2016

 

Pa afat

Kualifikim dhe punësim të studentëve dhe të diplomuarve, bashkëpunim për realizimin e projekteve të përbashkëta, organizim i studimeve në interes reciprok, realizim të praktikave të studentëve sipas lëndëve e programeve. Organizim veprimtarive të përbashkëta studimore e kualifikuse, leksione të hapura,vënja në dispozion i mjedisese për veprimtari sportive, kulturore. Realizim i praktikave profesionale të studentëve, sipas programeve të studimit e mundësi punësimi të tyre.
 

 

13.

 

Drejtoria e ndihmës Juridike pranë Ministrisë Drejtësisë

 

30.09.2020

 

Pa afat

Ofrimi i ndihmës juridike parësore. Përzgjedhja studentëve që do përfshihen në ofrimin  e ndihmës juridike parësore. Organizimi aktiviteteve të përbashkëta ndërgjegjësimi  në edukimin ligjor të publikut Ndihmon në formimin profesional dhe aftësimin me shprehi praktike të studenteve të Kolegjit.Trajnime dhe përditësim i njohurive të studentëve me informacion e të dhëna periodike. Ruajtja ekonfidencialitetit për të dhënat.
 

 

14.

Gjykata e Apelit Tiranë 05.03.2020 Pa afat Krijimin e kushteve për realizimin e praktikave profesionale të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë, Organizim leksionesh të hapuara, tryeza të rrumbullakta, marketing i anasjelltë. Realizim i praktikave profesionale të studentëve të Fakultetit ekonomik. Organizim i veprimtarive të përbashkëta, studimore dhe kualifikuese.
 

 

15.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 24.06.2020 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçarë “Teknologji Ushqimore”, Kolegji Profesional i Lartë dy vjeçarë “Qiriazi”, KUQ Ndihmon në formimin profesional dhe aftësimin me shprehi praktike të studenteve të Kolegjit, përfshirjen e stafit akademik në projekte të përbashkëta me synim studimin e cilësisë së produkteve ushqimore.
 

 

16.

 

 

Dhoma e tregëtisë dhe industrisë Tiranë

 

 

20.11.2017

 

 

Pa afat

Bashkëpunimi  në funksion   të nevojave të biznesit, studimit të tregjeve, praktikave mësimore (formimit profesional të studenteve)   dhe  kërkimit shkencor  të stafit akademik.

Organizimin   dhe  pjesemarrjen   e  paleve   në aktivitete të  përbashketa   me  interes për bizneset,   kompanite   prodhuese,   antaret  e Dhornes  se Tregtise,   studentet  dhe  stafin  e Kolegjit  Universitar   “Qiriazi”.

 Ndihmon në formimin   profesional    dhe  aftësimin   me  shprehi   praktike   të  studenteve   të  Kolegjit, përfshirjen    e   stafit   akademik  në   projekte   të përbashketa  me  synim    studimin   e  tregjeve, identifikimin    e   nevojave   dhe    problemeve  të bizneseve, identifikimin   e rrugeve  të  mundshme  për  zgjidhjen   e problemeve të bizneseve.
 

 

17.

 

Shkolla Teknike Ekonomike

Tiranë

 

10.01.2019

 

Pa afat

Bashkëpunimin në realizimin e praktikave profesionale të ndërsjellta, sipas moduleve të ndërsjellta, organizimin tryezave të rrumbullkta, konsulenca nga specilaistet për veprimtari praktike të studentëve dhe nxënsve të proflit përkatës. Tërheqje e maturantëve në vazhdimin e studimeve në Kolegj, shkëmbim mendimesh në përmirësimin e kurrikulave.
 

II.

 

Komuniteti i biznesit, shoqëri private

 

1.

 

Travelbest SRL, Itali

 

15.02.2019

 

Pa afat

Shkëmbim experience në Hoteleri-Turizëm, praktikë e trajnim i studentëve, veprimtari të përbashkëta, marketing i ndërsjelltë. Organizim i aktiviteteve të përbashkëta, mësimore, kërkimor-shkencore, shkëmbim përvoje, mundesi  punësimi  gjatë  veres  në periudhë 3 mujore
 

 

2.

 

Zyra Përmbarimore ARDEL

 

20.02.2018

 

Pa afat

Realizimi i praktikave profesionale të studenteve  të Kolegjit, tryeza të rrumbullakta, leksione të hapura të ndërsjellta. Veprimtari shkencore e profesionale të përbashkëta, pervojë praktike të studentëve të Fakultetit te Drejtësisë, mundësi punësimi të studentëve  të këtij fakulteti.
 

3.

 

United Bank of Albania

(hereinafter «UBA»)

 

19.02.2019

 

Pa afat

Realizim i praktikave profesionale të studenteve, krijim i lehtësirave për kredi studentëve, krijim i mundësive për projekte të përbashkëta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i praktikave profesionale të Fakultetit ekonomik. Organizim i veprimtarive studimore e trajnuese të përbashkëta. Krijim i mundësive për punësim të studentëve
 

4.

 

Spitali Amerikan

 

1.07.2018

 

Pa afat

Realizimin e praktikave profesionale, aktiviteteve të përbashkëta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i bashkpunimit në projekte e studime të përbashkëta, mudësi punësimi të studentëve.
 

 

5.

 

 

Shoqëria ALB Jurist

 

 

18.10.2018

 

 

Pa afat

Realizimin e praktikave të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë. Realizimin e praktikave lëndore dhe profesionale për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Marketing i ndërsjelltë. Organizim i leksioneve të hapura, tryeza të rrubullakta, Përfitim nga praktika lendore e profesionale e punës në proceset gjygjësore të bizneseve. Shkëmbim pervoje në mes stafit e specialistëve të fushës së jurispondcës, për pasurimin e kurikulave, mundësi punësimi të  studentëve të profilit biznes e ligj.
 

 

6.

 

Shoqëria “JUKOIL ALBANIA”

 

 

 

15.10.2018

 

 

 

Pa afat

Krijimin e kushteve të përshtatshme për organizimin e praktikave për studentët e Fakultetit të Ekonomisë: Organizim i leksioneve të hapura, tryeza të rrumbullkta, shkëmbime vizitash në interes reciprok, Marketingu i ndërsjelltë. Realizim i praktikave profesionale të studentëve të Fakultetit ekonomik. Organizim i veprimtarive të përbashkëta, studimore dhe kualifikuese. Krijim i mundësive për punësim të studentëve.
 

 

7.

 

Shoqeria”RAL VISIUALZ”

 

 

13.03.2018

 

 

Pa afat

Krijimin e kushteve për realizimin e praktikave profesionale, Organizim leksionesh të hapuara, tryeza të rrumbullakta, marketing i anasjelltë. Krijim i mundësive për punësim të studentëve. Tranjine të avancuara on line, mundësinë e përdorimit falas të kurseve të publikuara në platformen ALMOOS.
 

 8.

 

Shoqëria “CCC” (Copier Computer, Center)

 

28.03.2019

 

Pa afat

Krijimi i kushteve të përshtateshme për realizimin e praktikave lendore dhe profesionale për studentët e tekonologjisë informacionit, Marketing i ndërsjelltë. Zhvillim i aftësive praktike të studetëve, në TI. Organizim i leksioneve të hapura, tryeza të rrumbullkta. Mundësi të punësimit të studentëve.
 

9.

 

 

Banka OTP Albania (hereinafter “OTP”)

 

10.04.2019

 

Pa afat

Realizim i praktikave profesionale të studenteve, krijim i lehtesirave për kredi studentëve. Organizim leksionesh të hapuara, tryeza të rrumbullakta. Marketing i ndërsjelltë.. Aftësim praktik i studentëve. Krijim i mundësive për punësim të studentëve në bankë. Lehtësim të kushteve ekonomike për vazhdimin e studimeve
 

 

 

10.

 

 

 

Qendra “SOL”

 

 

 

09.07.2018

 

 

 

Pa afat

Të promovojë dhe të zhvillojë bashkëpunimin në kërkim e mësimdhënie. Të krijohem mundësi kontaktesh e shkëmbimesh me institucionet e tjera akademike brenda dhe jashtë Shqiperisë. Organizim marketingu i ndërsjelltë pë veprimtaritë në interes reciprok. Zhvillim të veprimtarive të përbashkëta, organizim kurseve dhe veprimtarive të përbashkëta, sigurim marrëveshjeve me IAL, jashtë vendit, mundësi të sjelljes së maturantëve për të vazhduar studimet ne Kolegj.
 

 

11.

 

 

Student Economic Forum

 

 

24.04.2019

 

 

 

 

Pa afat

Ofron trajnim për promovimin e qytetarise aktive, rritjen e kapaciteteve dhe ndërgjegjësim i shoqërisë për kauza me interest të lartë për qytetarë. Shkëmbim përvoje në mes stafit e specialistëve, për problem mësimore e shoqërore Realizim i projekte të pëbashkëta në funksion të mësimit dhe edukimit. Organizim aktivitetesh të përbashkëta, ëorkshope, konferenca, seminare trajnime etj. ku studentët marrin pjesë aktive. Organizim të leksioneve të hapura, tryeza të rrubullakta.
 

12.

 

Zyra Kontabel Albanian Tax & Consulting shpk

 

 

20.02.2019

 

 

Pa afat

Krijimin e kushteve për realizimin e praktikave profesionale, Organizim leksionesh të hapuara, tryeza të rrumbullakta, marketing i ndërsjelltë. Aftësim praktik i studentëve të profilit financë. Organizim i veprimtarive trajnuese të përba- shkëta. Krijim mundësie punësimi të studentë-ve që plotësojnë kriteret e zyrës Kontabël.
13. Shoqeria “Stefani& CO” 06.08.2019 Pa afat Realizim praktikave profesionale të studentëve të Teknologjisë Ushqimore. Mundësi të aftësimit praktik të studentëve TU dhe të punësimit të tyre
14. Kompania PLUS d.o.o.Podgorica 30.05.2019 Pa afat Bashkëpunim në nevojat e biznesit, realizim të praktikave profesionale, e kërkimit shkencor. Zhvillim i aftësive praktike të studentëve, pjesmarrje në projekte të përbashkëta, organzim të veprimatrive kërkimore-shkencore dhe kualifikuese të përbashkëta.
15. Shoqëria “Studio Laci” 20.05.2019 Pa aft Realizim praktikave profesionale të studentëve të Fakultetit të Ekonmisë. Organizim të veprimtaive kualifikuese të përbashkëta. Përfitim nga praktika e punës në kontabilitet dhe zbatim të programeve të tij, mundësi punësimi të  studentëve të profilit Financë.
16. Shoqëria “ JB PRO” Solution 03.02.2019 Pa aft Këshillim dhe orjentim të studentëve në drejtimin e karrierës gjatë dhe pas studimeve univeresitare. Mundësi të gjetjes punë të studentëve në profil. Ndërmjetësim për punësimin e studëntëve
 

17.

 

Shoqëria “Nazeri”

 

25.04.2019

 

Pa afat

Krijimi i kushteve të përshtateshme për realizimin e praktikave profesionale për të dy fakultetet. Marketing i ndërsjelltë. Organzim i leksioneve të hapura, tryeza të rrumbullkta Përfitim nga praktika e punës në kontabilitet dhe zbatim të programeve të tij, mundësi punësimi të  studentëve të profilit Ekonomisë e Drejtësisë.Organizim i veprimtarive të përbashkëta kulifikuese e promovues.
18. Shoqeria Bar-Piceri “La  Kombia” 27.05.2019 Pa afat Realizim praktikave profesionale të studentëve të Fakultetit të Ekonomisë Zhvillim i aftësive praktike të studentëve, mundësi e lidhjes së teorisë me praktikën dhe punësimi.
 

 

19.

Shoqëria private “ALDKRIS” 06.08.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”. Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor për pijet, lëngjet mbi proceset e teknologjisë të prodhimit të tyre.
 

20.

Shoqëria “ISUV” 06.08.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”. Organizim i leksioneve të hapura. Njohja me ambientet e laboratoreve, procedurave të analizave të ndryshme.
 

 

21.

 

Fabrika “Tre-Miqt” sh.p.k.

 

 

23.08.2019

 

 

Pa afat

Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”. Zhvillim i aftësive praktike të studentit mbi proceset e teknologjisë së prodhimit të vajit të ullirit. Njohja nga afër me magazinat e ruajtjes të ullirit, në depot e thata  dhe të ajrosura. Njohja më teknikat e nxjerrjes së vajit dhe me aparaturat në fabrikë dhe për përdorimin e tyre.
 

 

 

22.

 

 

 

“Atlas Mills” sh.p.k.

 

 

 

27.08.2019

 

 

 

Pa afat

Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”, Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë së përpunimit të drithërave dhe sistemet e përpunimit përkatës (pajisjet e makineritë). Hartimi i diagramave të ruajtjes, pastrimit dhe të blojës. Njohja me analizat e cilësisë së produkteve të blojës si dhe gjithë aparatet e pranishme në laborator.
 

 

23.

Fabrika “Vera Librazhd” sh.p.k. 19.09.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”, Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë së përpunimit dhe prodhimit të verës. Njohja me ambientet e fabrikës dhe mënyrën e përdorimit të aparateve.
24. Shoqëria “AGS” 23.09.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore”. Realizimi i leksioneve të hapura, për aftësimin praktik të studentëve.
 

 

25.

“Lajthiza Invest” sh.a 25.09.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçar “Teknologji Ushqimore” Zhvillim i aftësive praktike të studentit. Njohje me proceset teknologjike të prodhimit të ujit në ambientet e fabrikës. Njohja me aparaturat e gjendura në fabrikë dhe laboratoret. Realizimi i    leksioneve të hapura.
 

 

26.

“Birra Tirana” sh.a. 04.03.2020 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçarë “Teknologji Ushqimore”, Kolegji Profesional i Lartë dy vjeçarë “Qiriazi”, KUQ Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë së përpunimit dhe prodhimit të birrës. Njohja me ambientet e fabrikës dhe mënyrën e përdorimit të aparateve.
 

 

27.

Shoqëria“4 Vëllezrit Nela” 23.01.2020 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçarë “Teknologji Ushqimore”, Kolegji Profesional i Lartë dy vjeçarë “Qiriazi”, KUQ Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë së përpunimit të produkteve ushqimore. Njohja me ambientet e fabrikës dhe mënyrën e përdorimit të aparateve.
 

 

28.

“Bloja “ sh.a. 23.01.2020 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçarë “Teknologji Ushqimore”, Kolegji Profesional i Lartë dy vjeçarë “Qiriazi”, KUQ Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë të prodhimit të miellit. Njohja me ambientet e fabrikës dhe mënyrën e përdorimit të aparateve.
29. “Hako” sh.p.k 22.11.2019 Pa afat Realizim i praktikave profesionale të studentëve të programit të studimit dy vjeçarë “Teknologji Ushqimore”, Kolegji Profesional i Lartë dy vjeçarë “Qiriazi”, KUQ Zhvillim i aftësive praktike të studentit bazuar në materialet teorike të realizuara në auditor mbi proceset e teknologjisë së prodhimit të sallameve. Njohja me ambientet e fabrikës dhe mënyrën e përdorimit të aparateve.
 

 

30.

 

Shoqëria“Comunication Progresss” SHPK

 

06/01/2020

 

Pa afat

Krijimi i kushteve të përshtateshme për realizimin e praktikave mesimore dhe profesionale për studentët e tekonoligjisë informacionit,Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i praktikave mësimore dhe profesionale, mundësi punësimi në profil brenda kompanisë, paisjen e studenteve me çerafikatë .Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta.
 

31.

 

Shoqëria

“SAVASUNAL PF”

 

01/09/2020

 

Pa afat

Krijimi i kushteve për realizimin e praktikave mesimore dhe profesionale për studentët e TI, Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i praktikave mësimore dhe profesionale, mundësi punësimi në profil brenda kompanisë, Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta.
 

32.

 

DominuSoft

 

12.01.2020

 

Pa afat

Krijimi i kushteve për realizimin e praktikave mesimore dhe profesionale për studentët e tekonoligjisë informacionit, Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i praktikave mësimore dhe profesionale, mundësi punësimi në profil brenda kompanisë, Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta.
 

33.

 

Fabrika “AKLI”

 

25.06.2020

 

Pa afat

Krijimi i kushteve për realizimin e praktikave mesimore dhe profesionale për studentët e tekonoligjisë Ushqimore Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, marketing i ndërsjelltë. Realizim i praktikave mësimore dhe profesionale, mundësi punësimi në profil brenda kompanisë, Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta.
 

34.

 

Organizata Beyond Barriers (Përtej Barrierës”

 

18.05.2020

 

Pa afat

Pjesmarrje e studentëve në konferenca, trajnime,seminare etj. Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, vizita reciproke,  marketing i ndërsjelltë. Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta., krijimi mundësive studentëve për diskutuar, përgatitur për të referuar për tema të caktuara.
 

35.

Universiteti Bujqësor i Tiranës.  

10.09.2008

 

Pa afat

Pjesmarrje e studentëve në konferenca, trajnime,seminare etj. Organizim leksione te hapura, tryeza te rrubullakta, vizita reciproke,  marketing i ndërsjelltë. Zhvillim aktiviteteve të përbashkëta., krijimi mundësive studentëve për diskutuar, përgatitur për të referuar për tema të caktuara.