PROGRAMET MASTER SHKENCOR – QELLIMI

 

Programet për “Master Shkencor” në Kolegjin Universitra Qiriazi kanë për qëllim:

 

  • të jenë ta hapur ndaj dhe të pranojnë studentë cilësorë nëpërmjet procedurave dhe kritereve transparente dhe të barabarta për të gjithë;
  • plotësojnë të gjithë kushtet në infrastrukturë, shërbime, dhe mjete për studentët dhe stafin akademik që ata të zhvillohen akademikisht dhe profesionalisht dhe të realizojnë misionin e programeve në kohë dhe me cilësi;

 

  • të mundësojë aftësimin dhe pregatitjen e studentëve të rregjistruar në to për të marrë pjesë aktivisht në projekte kërkimore shkencore, për të vazhduar studimet doktorale në institucione brënda apo jashtë Shqipërisë, dhe për tu punësuar në sektorin publik apo privat;

 

  • të ofrojnë dhe garantojnë jo vetëm shërbime akademike dhe administrative për studentët dhe stafin akademik që janë efektive dhe që reflektojnë nevojat e tyre por edhe informacion apo mundësi zhvillimi profesional dhe karriere, vendosjen e lidhjeve apo kontakteve me rrjete profesionale në fushat e financës, biznesit, apo të veprimtarisë ligjore