1. Ligji 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”( Ligji 80/2015)
  2. Statuti
  3. Rregullore e Kolegjit Universitar Qiriazi
  4. Kodi i Etikes dhe Rregullore e Keshillit te Etikes
  5. Udhezim nr.13, date 22.07.2016 “Per procedurat e aplikimit dhe te registrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, me kohe te plote, ne institucionet e arsimit te larte, per vitin akademik 2016-2017”(Udhezim)
  6. Udhezimi nr.15 nga MAS
  7. Udhëzimi nr.18 nga MAS