1. Dekani  eshte  drejtues  i  fakultetit.  Ai drejton  dekanatin  si organ  kolegjial  akademik  i fakultetit.
  2. Dekani  eshte  autoriteti   me  i   larte  akademik   i  fakultetit   dhe  perfaqesues    i  tij.  Ai baze          dhe   te   vete   dekanatit,    si   dhe   zgjidh mosmarrveshjet ndermejt tyre.
  3. Dekani perzgjidhet nga asambleja e personelit akademik te njesise kryesore te institucionit dhe emerohet nga asambleja e ortakve te shoqerise themeluese. Dekani si rregull eshte personel akademik i kategorise “Profesor”
  4. Mandati i dekanit zgjat akter vjet, si rregull me te drejte riperzgjedhje vetem nje here.
  5. Dekani i percjell Senatit Akademik, pas shqyrtimit ne dekanat propozimet e njesive baze, te cilat is shoqerohen me mendimet e tij.
  6. Dekani   i  propozon    kandidaturat    per   drejtuesit   e  njesrve   baze   rektorit,    si  edhe kandidaturen   per administrator  te fakultetit  tek administratori   i institucionit.
  7. Dekani  propozon   masa  deri  edhe  per  shkarkimin   e drejtuesit  te  njesise  baze  dhe  te administratorit   te fakultetit,  perkatesisht  te rektori  dhe administratori   i institucionit.
  1. Dekani  kryen  dhe funksione  te tjera si:

a) organizon   regjistrimin   e studenteve   sipas  programeve   te  studimit  ne fakultet,  ne perputhje  me kriteret  dhe procedurat  e miratuara  per kete qellim;

b) mbikeqyr   mbarevajtjen   e veprimtarise   mesimore   dhe  shkencore   ne  njesite  baze, duke koordinuar  punet  dhe bashkepunuar   me drejtuesit  e njesive  baze;

c) miraton   komisionet   e  provimeve   te  formimit,   dhe  mbrojtjes   se  diplomave   per programet  e studimit;

d) i propozon  rektorit,  per cdo vit akademik,  listen  e studenteve  per t’u  miratuar  site regjistruar  per vazhdimin  e studimeve  ne programet  qe mbulon  fakulteti;

e) i  propozon    rektorit   perjashtimin    e  studenteve,    per   rastet   e  parashikuara    ne Rregulloren  e Fakultetit;

f) i paraqet rektoratit,   per  cdo  vit,  raportin  per  aktivitetin   mesimor,   shkencor   dhe financiar  te fakultetit,  pas diskutimit  dhe miratimit  paraprak  ne dekanat;

g)   nenshkruan   diplomat   e  studenteve   te  fakultetit   dhe  nuk  mund  ta  delegoje   kete kompetence