Prof.Dr Agim Binaj

Prof.Dr Agim Binaj, Rektor i Kolegjit Universitar Qiriazi Agim Binaj është Rektori i tretë I Kolegjit Universitar Qiriazi. Ai është zgjedhur në këtë detyrë në Prill 2018. Përpara zgjedhjes së tij në këtë pozicion, ai ka mbajtur detyrën e Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Kolegjin Universitar Qiriazi. Përpara angazhimit në Kolegjin Universitar Qiriazi, Agim […]

0 comments
  1. Rektori  eshte autoriteti  me i larte akademik  i institucionit,   si edhe perfaqesuesi   ligjor i tij per ceshtjet  akademike  dhe protokollare.
  2. Rektori mban  titullin  “Profesor”,   mund  te  vije  nga  radhet  e personelit   akademik  te institucionit  ose jashte  tij.
  3. Rektori  perzgjidhet   nga  Asambleja   e  Personelit   Akademik   te  njesive   kryesore   te institucionit   dhe emerohet  nga asambleja  e ortakeve  te shoqerise  themeluese,   per nje mandat  katervjecar  mete   drejte rizgjedhjeje  vetern nje here.
  4. Rektori   drejton   Senatin  Akademik   dhe  raporton  para  tij.  Ai jep  llogari,   gjithashtu, edhe para organit  te emerteses.
  5. Rektori  i paraqet  Senatit  Akademik  planin  strategjik  te zhvillimit  te Institucionit.
  6. Rektori  kryen  edhe funksione  te tjera, si:

a) drejton  rektoratin  si organ kolegjial  drejtues  i institucionit;

b) propozon,   midis  kandidaturave    konkurruese,    anetare  te  Senatit  Akademik   dhe drejtuesit  e njesive  kryesore;

c) emeron  stafin akademik  dhe ndihmes-akademik   ne institucion;

d) miraton  rregulloret  e brendshme  te njesive  ne perberje  te

e) i paraqet  per miratim  Senatit  Akademik  anetaret  e Keshillit  te Etikes  dhe anetaret e Nj SBC, se bashku  me rregulloret  e funksionimit  te tyre;

f) ben te njohura,  me  shpallje  ne mjediset  e institucionit,   kriteret  dhe procedurat   e pranimit   te  studenteve   ne  institucion,   bazuar  ne  kerkesat   e Ligjit    80/2015, Udhezimit  te ministrit  pergjegjes  per arsimin,  si dhe ne kritere  shtese te miratuara ne dekanate;

g) miraton   listen   e  studenteve   te  regjistruar, sipas   programeve    te  studimit   dhe vecmas  per cdo njesi kryesore  te para-miratuara   nga pergjegjesi  i njesise  baze dhe dekani;

h) vendos  per perjashtimin   nga  institucioni   te  studenteve  per raste  qe parashikohen ne Kodin  e Etikes  dhe Rregulloren  e Kolegjit  Universitar  “Qiriazi”;

i) nenshkruan  diplomat  e studenteve dhe nuk mund ta delegoje  kete kompetence;

j) ne Rregulloren  e institucionit  pershkruhen  edhe kompetenca  te tjera te rektorit.