Tiranë më, ______________________

 

 

 

 

D E K L A R A T E

 

Në përputhje me Kontratën e Nënshkruar prej meje:

 

Unë studenti i Fakultetit të _______________________, viti i _________, (me kohë të plotë) deklaroj me përgjegjësinë time personale se:

 

Tarifën e shkollimit për vitin akademik ______________________ në shumën _______________ Euro do ta paguaj si më poshtë vijon:

 

Me Këste:

 

  1. Kësti i Parë ______________________________________
  2. Kësti i Dytë ______________________________________
  3. Kësti i tretë ______________________________________

 

Deklaruesi:       Miratoi

 

 Studenti              Administratori