Fakulteti i Ekonomisë

 

 • Bachelor në Financë

 • Bachelor në Menaxhim Biznesi

Fakulteti i Drejtësisë

 

 • Bachelor në E drejtë biznesi

 • Programet e studimeve të Ciklit të Parë realizohen me 180 kredite evropiane (ECTS) (më tej: kredite) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike.
 • Studentët në programet e Ciklit të Parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose me punim diplome.
 • Në përfundim të programeve të studimeve të Ciklit të Parë lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Misioni

Misioni i Programeve BACHELOR reflekton misionin e Kolegjit Universitar Qiriazi dhe udhëhiqet nga angazhimi:

 • për të kontribuar për një arsim cilësor në ekonomi, drejtësi, dhe sport
 • për të pajisur studentët me njohuri praktike dhe teorike;
 • për ti aftësuar studentët tiu përgjigjen kërkesave si të sektorit privat ashtu dhe atij publik;
 • për ti dhënë studentit bazat e shëndosha profesionale dhe akademike;
 • për të ofruar arsim cilësor të mbështetur nga kushte, ambjente, infrastrukturë dhe staf cilësor;
 • për ti lidhur formimin bachelor me nevojat e shoqërisë dhe tregut;
 • për të mundësuar arsimimin përgjatë gjithë jetës.

 

Kolegji Universitar Qiriazi e realizon këtë mision permes:

 • profesionalizmit, ekspertizës, dhe lidershipit të stafit akademik,
 • burimeve njerëzore dhe ambjenteve që vë në dispozicion të zhvillimit programeve,
 • menaxhimit të mirë të procesit akademik,
 • freskimit të përmbajtjes së programeve master,
 • respektimit të standarteve të larta profesionale,
 • pajisjes së studentëve me veglat dhe njohuritë e domosdoshme shkencore,
 • nxitjes dhe angazhimit të studentëve në konceptimin dhe zhvillimin e punimeve shkencore
 • mbështetjen dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së studentëve në aktivitete dhe veprimtari shkencore
 • të mësuarit përmes bashkëpunimit mes studentit dhe stafit akademik

VLERAT

Programet BACHELOR të Kolegjit Universitar Qiriazi udhëhiqen nga 5 vlera kryesore:

 1. Cilësi Akademike
 2. Proces Mësimor që vë në qëndër studentin
 3. Formim Profesional që udhëhiqet nga angazhimi dhe zbulimi i dijes së re
 4. Mbështetje e Vazhdueshme për Studentin
 5. Bashkëpunim mes Stafit dhe Strukturave Akademike

 

Kolegji Universitar Qiriazi, në programet Bachelor qw ofron, mban gjithnjë parasysh:

 • se Programet janë cilësorë kur konceptohen, menaxhohen, dhe freskohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të ndërgjegjshme nga stafi akademik dhe egziston një bashkëpunim aktiv midis strukturave të institucionit në rrang departamenti, fakulteti, apo institucioni;
 • se Cilësia Akademike është produkt i marrëdhënieve shumë të ngushta mes stafit akademik dhe trupës studentore;
 • se Procesi Mësimor realizon misionin e tij të nxjerrjes së një student cilësor kur ai konceptohet rreth studentit dhe vë në qëndër të tij studentin dhe kultivimin tek ai të aftësive të të menduarit kritik;
 • se Formimi i studentit është cilësor kur ai realizohet përmes debatit konstruktiv nw auditor, ekspozimit ndaj këndvështrimeve të ndryshme, kultivimit tek studentët të pritshmërive dhe standarteve të larta, si dhe mbështetjes së studentit gjithmonë dhe në mënyrë të vazhdueshme nw raport me nevojat dhe interesat e tij akademike dhe jetësore;
 • se Mbeshtetja e Vazhdueshme e Studentit është një ndër çelësat e suksesit për Studentin por në mënyrë që ai të kontribuojë në suksesin e studentit duhet të përfshijë jo vetëm ndihmën dhe mbështetjen e stafit akademik por edhe atë të stafit jo-akademik dhe burokratik;
 • se Bashkëpunimi mes strukturave, departamenteve, fakulteteve, stafit akademik dhe stafit burokratik të institucionit, si dhe roli që luan dhe kontributi që jep çdo antar i institucionit tonë është faktor i rëndësishëm për mbarëvajtjen dhe sukesin e programit dhe të studentit.

PRIORITETET

Programet BACHELOR të Kolegjit Universitar Qiriazi iu japin përparësi këtyre 5 prioriteteve:

 • cilësi akademike të programeve Bachelor
 • zhvillim normal të programeve studimore
 • programe studimit që i përgjigjen nevojave dhe mundësive të punësimit në sektorin publik apo privat;
 • rekrutim i studentëve sa më cilësorë
 • mbështetje efektive studentëve nga ana akademike dhe institucionale

Fakulteti i Ekonomisë

 

 •  Financë

 • Administrim Biznesi

Fakulteti i Drejtësisë

 

 • Jurist me Drejtim Biznesi

 • Programet e studimeve “Master Profesional” realizohen me 60 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit akademik, ose me 120 kredite dhe kohëzgjatje normale dy vite akademike;
 • Studimet e Ciklit të Dytë “Master profesional” përmbyllen me provim përfundimtar formimi ose me punim diplome;
 • Në përfundim të këtyre programeve të studimeve lëshohet diplomë universitare “Master profesional” në fushën e arsimimit e të trajnimit profesional të kryer.

Misioni

Misioni i Programeve Master Profesional është në përputhje me misionin e Kolegjit Universitar Qiriazi dhe udhëhiqet nga angazhimi:

 • për të kontribuar për një arsim cilësor në fushat e ekonomisë, drejtësisë, dhe të sportit.
 • për të ofruar programe të shumëllojshme
 • për ti pajisur studentët me aftësi praktike dhe menaxheriale të situatave dhe problemeve konkrete;
 • për tiu bërë studentët të aftë për tiu përgjigjur kërkesave si të sektorit privat ashtu dhe atij publik;
 • për të hedhur tek studenti bazat e shëndosha profesionale që mundësojnë avancimin e mëtejshëm profesional;
 • për të krijuar kushtet dhe mbështetur dhe nxitur zhvillimin e aftësive profesionale;
 • për të lidhur vendosur programet e formimit në master professional me nevojat e shoqërisë dhe tregut;
 • për ti mundësuar arsimimin përgjatë gjithë jetës.

 

Kolegji Universitar Qiriazi e realizon këtë mision permes:

 • profesionalizmit dhe ekspertizës së stafit akademik,
 • burimeve njerëzore dhe ambjenteve që vë në dispozicion të zhvillimit programeve,
 • menaxhimit të mirë të procesit akademik,
 • freskimit të përmbajtjes së programeve master,
 • respektimit të standarteve të larta profesionale,
 • pajisjes së studentëve me veglat dhe njohuritë e domosdoshme shkencore,
 • nxitjes dhe angazhimit të studentëve në konceptimin dhe zhvillimin e punimeve shkencore
 • mbështetjen dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së studentëve në aktivitete dhe veprimtari shkencore

VLERAT

Programet Master Profesional të Kolegjit Universitar Qiriazi udhëhiqen nga 5 vlera kryesore:

 1. Cilësi Akademike
 2. Proces Mësimor që vë në qëndër studentin
 3. Formim Profesional që udhëhiqet nga angazhimi dhe zbulimi i dijes së re
 4. Mbështetje e Vazhdueshme për Studentin
 5. Bashkëpunim mes Stafit dhe Strukturave Akademike

 

Kolegji Universitar Qiriazi, në ofrimin e programeve Master Profesional, mban gjithnjë parasysh:

 • se Programet në Master Profesional janë cilësorë kur konceptohen, menaxhohen, dhe freskohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të ndërgjegjshme nga stafi akademik dhe egziston një bashkëpunim aktiv midis strukturave të institucionit në rrang departamenti, fakulteti, apo institucioni;
 • se Cilësia Akademike është produkt i marrëdhënieve shumë të ngushta mes stafit akademik dhe trupës studentore;
 • se Procesi Mësimor prodhon një student me formim cilësor kur ai konceptohet rreth studentit dhe vë në qëndër të tij studentin dhe kultivimin tek ai të aftësive të të menduarit kritik;
 • se Formimi Profesional i studentit është cilësor kur ai realizohet përmes debatit konstruktiv në auditor, ekspozimit ndaj këndvështrimeve të ndryshme, kultivimit tek studentët të pritshmërive dhe standarteve të larta, si dhe mbështetjes së studentit gjithmonë dhe në mënyrë të vazhdueshme në raport me nevojat dhe interesat e tij akademike dhe jetësore;
 • se Mbeshtetja e Vazhdueshme e Studentit është një ndër çelësat e suksesit për Studentin por në mënyrë që ai të kontribuojë në suksesin e studentit duhet të përfshijë jo vetëm ndihmën dhe mbështetjen e stafit akademik por edhe atë të stafit jo-akademik dhe burokratik;
 • se Bashkëpunimi mes strukturave, departamenteve, fakulteteve, stafit akademik dhe stafit burokratik të institucionit, si dhe roli që luan dhe kontributi që jep çdo antar i institucionit tonë është faktor i rëndësishëm për mbarëvajtjen dhe sukesin e programit dhe të studentit.

PRIORITETET

Programet e Masterit Profesional në Kolegjin Universitar Qiriazi ofrohen dhe zhvillohen duke mbajtur parasysh këto prioritete:

 • ofrimin e cilësisë akademike për studentët që ndjekin studime në Master Profesional
 • garantimin e zhvillimin normal të programeve studimore
 • përshtatjen e përmbajtjes së programeve të studimit nevojave dhe mundësive të punësim që ofron sektori publik apo privat;
 • rekrutimin në të gjithë programet e masterit profesional të kandidatëve me aftësi dhe potencial për të suksesuar
 • dhënien mbështetje efektive profesionale studentëve në programet Master Profesional

Fakulteti i Ekonomisë

 

 •  Financë

 • Administrim Biznesi

Fakulteti i Drejtësisë

 

 • E Drejtë Civile dhe Tregtare

 • Programet e studimeve të Ciklit të Dytë realizohen me 120 kredite, ku përfshihen 30-40 kredite për projektin kërkimor dhe tezën, dhe kohëzgjatja normale e tyre është 2 vite akademike;
 • Në përfundim të programeve të studimeve të Ciklit të Dytë lëshohet diplomë universitare “Master i shkencave” në fushën e arsimimit të kryer.

Misioni

Misioni i Programeve Master të Kolegjit Universitar Qiriazi është në përputhje me misionin e këtij institucioni dhe udhëhiqet nga angazhimi:

 • për të kontribuar në zhvillimin, akademik, shkencor, dhe profesional cilësor të studentëve në fushat e ekonomisë, drejtësisë, dhe të sportit.
 • për të ofruar programe sa të shumëllojshme aq edhe cilësore në nivelin e pregatitjes shkencore
 • për ti pajisur studentët me aftësi për të menduar në mënyrë kritike, krijuese, dhe shkencore, për konceptuar dhe realizuar analiza dhe projekte shkencore cilësore në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe marrjes së vendimeve të informuara mbi dijen shkencore;
 • për tiu dhënë studentëve njohuri që ju mundësojnë atyre të punojnë për sektorin privat apo publik;
 • për të hedhur tek student bazat e shëndosha profesoinale për të avancuar më tej profesionalisht dhe vazhduar studime doktorale në institucione brënda apo jashtë Shqipërisë.
 • për të krijuar kushtet, mbështetur, dhe nxitur realizimin e veprimtarie shkencore origjinale;
 • për të vendosur programet dhe formimin shkencor në lidhje të ngushtë me nevojat e shoqërisë dhe vendit tonë;
 • për ti dhënë sa më shumë haptësirë dhe mundësi arsimimit përgjatë gjithë jetës.

 

Kolegji Universitar Qiriazi e realizon këtë mision permes:

 • profesionalizmit dhe ekspertizës së stafit akademik,
 • burimeve njerëzore dhe ambjenteve që vë në dispozicion të zhvillimit programeve,
 • menaxhimit të mirë të procesit akademik,
 • freskimit të përmbajtjes së programeve master,
 • respektimit të standarteve të larta profesionale,
 • pajisjes së studentëve me veglat dhe njohuritë e domosdoshme shkencore,
 • nxitjes dhe angazhimit të studentëve në konceptimin dhe zhvillimin e punimeve shkencore
 • mbështetjen dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së studentëve në aktivitete dhe veprimtari shkencore

VLERAT

Programet Master Profesional të Kolegjit Universitar Qiriazi udhëhiqen nga 5 vlera kryesore:

 1. Cilësi Akademike
 2. Proces Mësimor që vë në qëndër studentin
 3. Formim Profesional që udhëhiqet nga angazhimi dhe zbulimi i dijes së re
 4. Mbështetje e Vazhdueshme për Studentin
 5. Bashkëpunim mes Stafit dhe Strukturave Akademike

 

Kolegji Universitar Qiriazi, në ofrimin e programeve Master Profesional, mban gjithnjë parasysh:

 • se Programet në Master Profesional janë cilësorë kur konceptohen, menaxhohen, dhe freskohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të ndërgjegjshme nga stafi akademik dhe egziston një bashkëpunim aktiv midis strukturave të institucionit në rrang departamenti, fakulteti, apo institucioni;
 • se Cilësia Akademike është produkt i marrëdhënieve shumë të ngushta mes stafit akademik dhe trupës studentore;
 • se Procesi Mësimor prodhon një student me formim cilësor kur ai konceptohet rreth studentit dhe vë në qëndër të tij studentin dhe kultivimin tek ai të aftësive të të menduarit kritik;
 • se Formimi Profesional i studentit është cilësor kur ai realizohet përmes debatit konstruktiv në auditor, ekspozimit ndaj këndvështrimeve të ndryshme, kultivimit tek studentët të pritshmërive dhe standarteve të larta, si dhe mbështetjes së studentit gjithmonë dhe në mënyrë të vazhdueshme në raport me nevojat dhe interesat e tij akademike dhe jetësore;
 • se Mbeshtetja e Vazhdueshme e Studentit është një ndër çelësat e suksesit për Studentin por në mënyrë që ai të kontribuojë në suksesin e studentit duhet të përfshijë jo vetëm ndihmën dhe mbështetjen e stafit akademik por edhe atë të stafit jo-akademik dhe burokratik;
 • se Bashkëpunimi mes strukturave, departamenteve, fakulteteve, stafit akademik dhe stafit burokratik të institucionit, si dhe roli që luan dhe kontributi që jep çdo antar i institucionit tonë është faktor i rëndësishëm për mbarëvajtjen dhe sukesin e programit dhe të studentit.

PRIORITETET

Programet e Masterit Profesional në Kolegjin Universitar Qiriazi ofrohen dhe zhvillohen duke mbajtur parasysh këto prioritete:

 • ofrimin e cilësisë akademike për studentët që ndjekin studime në Master Profesional
 • garantimin e zhvillimin normal të programeve studimore
 • përshtatjen e përmbajtjes së programeve të studimit nevojave dhe mundësive të punësim që ofron sektori publik apo privat;
 • rekrutimin në të gjithë programet e masterit profesional të kandidatëve me aftësi dhe potencial për të suksesuar
 • dhënien mbështetje efektive profesionale studentëve në programet Master Profesional

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

 

 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

 • Elektronikë

 • Web Design 

Teknologji Ushqimore

 

 • Teknologjinë e Produkteve Bimore

 • Teknologjinë e Produkteve Shtazore

 • Teknologjinë e Pijeve dhe Ujit

Qëllimi i Programit të Studimit në në Arsimin e Lartë Profesional për “TEKNOLOGJI INFORMACIONI” është të pregatisë specialist me formim teknik dhe profesional:

 • në njohjen e sistemeve të komunikimit dhe teknologjisë informatike
 • në njohjen dhe analizimin e gjuhëve programuese dhe algoritmeve
 • mbledhjen, organizimin, dhe përpunimin e të dhënave

 

Qëllimi i Programit të Studimit në Arsimin e Lartë Profesional për “TEKNOLOGJI USHQIMORE” është të pregatisë specialist me formim teknik dhe profesional:

 • në fushat e përpunimit të produkteve ushqimore,
 • në përvetësimin e teknologjive të prodhimit, ruajtjes, dhe tregtimit të ushqimeve,
 • në njohjen dhe vlerësimin e karakteristikave të materialeve të papërpunuara,
 • në njohjen e metodave të analizës së cilësisë së produkteve ushqimore
 • në zbatimin e procedurave të punës sipas kërkesave standarte të sistemeve të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë ushqimore;

Misioni

Misioni i Arsimit të Lartë Profesional në Kolegjin Universitar Qiriazi është:

 • të krijojë mundësi për një arsim cilësor profesional dhe praktik
 • të ofrojë një arsim profesional në përputhje me nevojat e ekonomisë dhe të tregut
 • të garantojë pregatitje cilësore të specialistëve dhe teknikëve përmes

= programeve dhe proceseve mësimore cilësore

= stafit akademik të pregatitur

= mbështetjes me infrastrukturë

= vënies në dispozicion të stafit dhe strukturave mbështetëse

VLERAT

Kolegji Universitar Qiriazi, në ofrimin e Arsimit të Lartë Profesional, udhëhiqet nga këto vlera:

 1. Formim Profesional cilësor
 2. Proces Mësimor që vë në qëndër studentin
 3. Mbështetje e vazhdueshme për studentin
 4. Cilësi Akademike që bazohet në kultivimin e bashkëpunimit dhe krijimit të mundësive

 

NË ZHVILLIMIN E ARSIMIT TË LARTË PROFESIONAL, KOLEGJI UNIVERSITAR QIRIAZI, MBAN GJITHNJË PARASYSH:

 • se Formimi Profesional i studentit është cilësor kur ai realizohet përmes kombinimit të dijeve teorike me shprehitë praktike, zhvillimit dhe aftësimit të studenti me aftësi praktike, dhe bashkërendimit të arsimit profesional me nevojat e tregut dhe ekonomise si dhe zhvillimet e teknologjisë.
 • se Procesi Mësimor bëhet I dobishëm dhe e realizon misionin kur ai vë në qëndër të tij studentin, kur udhëhiqëet nga kultivimi tek student të aftësive praktike, dhe kur aftësitë praktike që tenton të zhvillojë tek student i mundësojnë studentit të zgjidhë probleme dhe marrë vendime në situate konkrete.
 • se Mbeshtetja e Vazhdueshme e Studentit realizohet kur student gjen gjithmonë ndihmën dhe mbështetjen e stafit akademik, stafit jo-akademik, apo stafit burokratik dhe se mbështetja e pakursyer për studentin është një ndër çelësat e suksesit të pregatitjes së tij profesionale
 • se Arsimi Profesional është akademikisht cilësor kur reflekton bashkëpunimin mes stafit akademik dhe studentit, dhe bashkëpunimin mes Kolegjit të Lartë Profesional dhe institucioneve publike apo private në krijimin e mundësive praktike për studentët për praktika dhe zhvillim profesional.

PRIORITETET

(-) ARSIMI I LARTË PROFESIONAL në Kolegjin Universitar Qiriazi i jep PËRPARËSI DY FUSHAVE:

 • Teknologjisë Ushqimore
 • Teknologjisë së Informacionit

 

(-) Në Fushën e TEKNOLOGJISË USHQIMORE, arsimi I lartë profesional:

 • i jep përparësi pregatitjes cilësore profesionale

= të teknikëve

= të specialistëve

 • i pregatit teknikët dhe specialistët për këto sektorë:

= industrinë ushqimore të prodhimit dhe përpunimit

+ teknologjinë e produkteve bimore

+ teknologjinë e produkteve shtazore

+ teknologjinë e pijeve dhe ujit

= agjencitë garantuese dhe mbrojtjëse të cilësisë dhe sigurisë ushqimore

= strukturave ligjore që zhvillojnë dhe përcaktojnë standartet dhe praktikave konform ligjeve

 

 

(-) Në Fushën e TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, arsimi I lartë professional:

 • i jep përparësi pregatitjes cilësore profesionalë

= të teknikëve

= të specialistëve

 • i pregatit teknikët dhe specialistët për këto sektorë:

= elektronikë

= web design

= teknologji e informacionit dhe komunikimit