Prof.Dr Abdyl Sinani, Drejtues i Departamentit të Teknologjisë Ushqimore.

    Teknologji Ushqimore

Programi i studimit profesional 2-vjeçar “Teknologji Ushqimore”synon të përgatisë teknikë të lartë që plotësojnë kërkesat e tregut të punës, si dhe të nxjerr të diplomuar me ide krijuese dhe inovative, të aftë për të punuar e drejtuar në sektorët e teknologjisë ushqimore.

Pas përfundimit të studimeve, të diplomuarit në Teknologji Ushqimore janë në gjëndje:
 1. Të projektojnë procese të prodhimit të ushqimeve, bazuar në parimet dhe diagramat e teknologjive përpunuese, në mënyrë eficente dhe me saktësi për të prodhuar produkte të standardizuara;
 2. Të projektojnë dhe drejtojnë zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të reja ushqimore me cilësi, të sigurta, me vlera ushqyese dhe të shëndetshme, të bazuara mbi parimet e teknologjisë ushqimore;
 3. Të jenë të aftë të analizojnë dhe të zgjidhin çdo problem që lidhet me përpunimin ushqimor, me qellim garantimin e cilësisë dhe sigurisë së produktit;

Ky program studimi ndahet në tre profile:

 • Teknologji e Produkteve Shtazore
 • Teknologji e Pijeve dhe Ujit
 • Teknologji e Produkteve Bimore
Të diplomuarit në programin e studimit “Teknologji Ushqimore” në bazë të profileve kanë mundësi të punësohen në: fabrika, kompani dhe sipërmarrje të ndryshme private dhe publike që operojnë në fushën e:
 • Teknologjisë së përpunimit të qumështit dhe nënproduktev të tij,
 • Teknologjisë së përpunimit të mishit dhe nënprodukteve të tij,
 • Teknologjisë së ruajtjes, prodhimit dhe përpunimit të drithrave;
 • Teknologjisë së prodhimit tsë brumrave;
 • Teknologjisë së produkteve të pjekjes;
 • Teknologjisë së përpunimit dhe prodhimit të vajrave,
 • Në industrinë e prodhimit të pijeve alkoolike (birrës, rakisë, uthullës si një nënprodukt,
 • Alkoolit etilik, konjakut, pijeve të forta dhe të ëmbla alkoolike);
 • Në industrinë e prodhimit të verës; në industrinë e përpunimit dhe konservimit të frutave dhe perimeve,
 • Në industrinë e pijeve freskuese dhe lëngjeve të frutave,
 • Tëknologjinë e prodhimit, amalazhimit dhe tregtimit të ujit,
 • etj.