Njoftim për vënde të lira pune

Njoftim për vënde të lira pune

Kolegji Universitar ‘’Qiriazi’’, bazuar në ligjin nr.80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; Statutin dhe Rregulloren e brëndëshme, kërkon të punësojë staf akademik me kohë të plotë në Departamentin “E Drejtë Civile e Tregtare”.
Kriteret që duhet të plotesojnë kandidatët janë:
0. Të ketë gradën shkencore ‘‘Doktor i Shkenceve‘‘ në fushën e të Drejtës Civile dhe Tregtare
0. Të ketë mbi pesë vite eksperiencë pune në mësimdhënie në Institucionet e arsimit të lartë brënda ose jashtë vëndit,
0. Të përmbushin kriteret e tjera të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore,
0. Të ketë diplomat, çertifikatat, CV dhe dokumentat shtesë që promovojnë plotësimin e kritereve e standarteve të kërkuara,
Dokumentacioni duhet të dërgohet brënda datës 10.10.2018 në adresën: [email protected]